Obchodné podmienky

Obchodné podmienky - plné znenie

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi objednávateľom a spoločnosťou BRUVO Slovakia s.r.o., Priemyselná 5, 92601 Sereď, IČO: 44035617, DIČ: 2022897129, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24257/T, (ďalej len výrobca). Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala objednávku spracovanú obchodným zástupcom (ďalej len objednávateľ). Ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, považuje sa za spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Objednávkou sa rozumie cenová ponuka, obsahujúca informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru, služieb a celkovej cene objednávky, spracované obchodným zástupcom podľa požiadaviek objednávateľa. Ceny uvedené v objednávke sú platné po dobu šesť mesiacov od jej podpísania. Uplynutím tejto doby, výrobca môže upraviť cenu v závislosti od aktuálnych cenových odchýlok, ako je napríklad zvýšené náklady na pracovnú silu, zvýšenie cien materiálov, nákladov na dopravu atď. Všetky zmeny v objednávke musia byť v písomnej forme a podpísané objednávateľom. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti výrobcu a objednávateľa vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2 Vyobrazenie okien a dverí je vždy z pohľadu zvnútra, kde je vždy vidieť indikáciu pohyblivých dielov a krídel. Objednávateľ pred objednávaním informuje o prípadných nežiaducich, alebo rizikových faktoroch, pre ktoré by bola potrebná nadštandardná údržba, alebo by mali nepriaznivý vplyv na materiály a komponenty. Príklad: blízkosť ústia riek - menej ako 5km nad vodou (kondenzácia), priemyselné oblasti, kde je vysoký výskyt emisii spalín, ťažkých chemických látok, fluoridov, dymových plynov, rudných materiálov, v blízkosti diaľnic, železníc, letísk, agresívnom prostredí (bazény, čistiarne odpadových vôd, laboratóriá, znečistenie zvieratami ... ). V prípade ak objednávateľ neupozorní výrobcu na nežiaduce, alebo rizikové prostredie, výrobca predpokladá použitie bežných materiálov a komponentov pri výrobe.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje, zabezpečiť technické výkresy, oficiálne schválené dokumenty, dodržanie platných predpisov, stavebných zákonov pre plánovanie na mieste. Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za porušenie územného plánovania alebo iných prepisov. V prípade porušenia nesie zodpovednosť objednávateľ a tiež bude znášať všetky sankcie s tým spojené.

1.4 Objednávateľ musí poskytnúť maximálnu súčinnosť, dobrú prístupnosť a parkovanie, ak je to nevyhnutné, požiadať o dočasnú zmenu dopravného značenia.

1.5 Výrobca je oprávnený požadovať zálohu z dohodnutej ceny, alebo následne navýšenej sumy v čase doplnenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

1.6 V prípade ak objednávateľ odmietne prevziať tovar, výrobca uskladní tovar po dobu jedného mesiaca a písomne vyzve objednávateľa na prevzatie tovaru. Po tomto termíne môže výrobca voľne nakladať s tovarom. Aj v takomto prípade má objednávateľ povinnosť uhradiť dohodnutú cenu výrobcovi, nakoľko výroba je prispôsobená individuálnym požiadavkám klienta a teda tovar je nepredajný.

1.7 V prípade neuhradenia, alebo oneskorenia platby zo strany zákazníka najneskôr v deň splatnosti, musí objednávateľ automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia vyplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 10% z neuhradenej sumy. Bez ohľadu na vyššie uvedenú povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, je objednávateľ povinný v prípade omeškania s platbou zaplatiť úrok z omeškania vo výške 10 % ročne. V prípade omeškania s platbou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, bude výrobca účtovať úroky z omeškania vo výške 5 percentuálnych bodov zvýšenej o základnú úrokovú sadzbu ECB ročne. Neskoré zaplatenie jednej faktúry znamená, že všetky ostatné faktúry objednávateľa sa stávajú splatnými okamžite, bez ohľadu na ich splatnosť. Výrobcu táto skutočnosť oprávňuje na zastavenie výroby ďalších objednávok od tohto objednávateľa, kým nebudú uhradené všetky pohľadávky.

1.8 V prípade ak chce objednávateľ zrušiť objednávku a táto ešte nebola zaradená do výroby, bude mu účtovaný poplatok vo výške 30% z dohodnutej ceny. V prípade ak bola výroba začatá objednávateľ musí uhradiť plnú sumu.

1.9 Do času kým si objednávateľ nesplní všetky platobné záväzky voči výrobcovi, je výlučným vlastníkom tovaru výrobca.

 

2. DODACIE PODMIENKY

2.1 Výrobca stanoví konečný termín dodania ak nie je dohodnuté inak. Ak neboli stanovené žiadne dodacie lehoty bude objednávka vyhotovená podľa schopností výrobcu v najbližšom možnom termíne. Omeškanie výroby neoprávňuje objednávateľa k požiadavkám na náhradu škody, ani k zrušeniu objednávky. Dodacie lehoty sú záväzné len v prípade, ak všetky zmeny v objednávke sú podpísané a uplatnené.

2.2 Objednávateľ je povinný umožniť výrobcovi dodanie tovaru vo vopred určenej dobe. V prípade, že objednávateľ neumožní výrobcovi dodanie tovaru, výrobca už nie je viazaný dohodnutým termínom dodania, ale je v záujme objednávateľa poskytnúť patričnú súčinnosť výrobcovi na dodanie tovaru. Ak výrobca musí dodávať tovar opakovane z dôvodu, že objednávateľ neposkytuje dostatočnú súčinnosť, budú mu v tomto prípade účtované dodatočné poplatky.

2.3 Od okamžiku prevzatia tovaru všetky riziká prechádzajú na objednávateľa.

2.4 Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody na murive, stropoch, prahoch dverí, podlahe, obklad och a pod. Ochranu a čistenie častí, kde je vykonávaná montáž, zabezpečuje objednávateľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa prispôsobiť svoju výrobu, zmeniť súčasného dodávateľa aj napriek existujúcimi rozdielmi pokiaľ ide o profily alebo kovania.

2.5 V každej objednávke sú zahrnuté dopravné náklady v hodnote 50,- €, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak objednávka nemôže byť doručená pre prekážku na strane objednávateľa, ďalšie dopravné náklady znáša objednávateľ. Doručenie prebieha vždy u objednávateľa na prízemí. Pri zmene adresy miesta dodania, bude účtovaný príplatok. Ak objednávateľ žiada zapožičanie stojanu, je povinný vodičovi zaplatiť na mieste zálohu vo výške 350€ bez DPH za kus.

 

3. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

3.1 Po dodaní je objednávateľ povinný skontrolovať dodaný tovar, či zodpovedá kvalite a množstvu podľa objednávky. V prípade reklamácie musí zistené chyby oznámiť výrobcovi písomne, a to najneskôr do 15 dní od zistenia chyby. Ak objednávateľ preberie tovar bez výhrad, neskoršia reklamácia nebude uznaná. Každá reklamácia bude preskúmaná a vyhodnotená.

3.2 Výrobca si vyhradzuje právo pri reklamácii, prezrieť si tovar, opraviť, prípadne nahradiť za iný bezchybný, bez nároku na náhradu škody. Výrobca neposkytuje žiadnu záruku, ak objednávateľ koná v rozpore s článkom 3.1 alebo ak vykonáva záručný a pozáručný servis sám, prípadne treťou osobou bez súhlasu výrobcu.

3.3 Výrobca ponúka záruku na lak a eloxovanie iba podľa podmienok licencovaných materiálov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedostatočnou údržbou, nesprávnou manipuláciou, ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou, alebo živelnými pohromami (záplavy, požiare atď.). Záruka sa vzťahuje na chybné materiály, nie škody takejto povahy a rozsahu. Záručné podmienky výrobcu sú objednávateľovi známe a súhlasí s nimi.

3.4 Výrobca poskytuje záruku 5 rokov na zasklenie, ktorá nezahŕňa dopravu pri novom zasklení. Tieto náklady znáša objednávateľ, Výrobca neposkytuje záruku na rozbité sklo.

3.5 Výrobca poskytuje záruku 3 roky na dodané kovania a zámky, nie však na škody vzniknuté nedostatočnou údržbou, alebo nesprávnou manipuláciou ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou.

3.6 Výrobca poskytuje 3 ročnú záruku na dodanie elektrických motorov, nie však na škody vzniknuté nedostatočnou údržbou, alebo nesprávnou manipuláciou ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou. Záruka nezahŕňa dopravu a inštaláciu.

3.7 Výrobca poskytuje záruku 5 rokov na PVC profily a 24 mesiacov na všetky ostatné materiály odo dňa ich doručenia, na skryté chyby, v prípade že škody neboli spôsobené nedostatočnou údržbou, alebo nesprávnou manipuláciou ktorá bola spôsobená objednávateľom, treťou stranou.

3.8 Objednávateľ berie na vedomie, že výrobca je limitovaný dodávateľmi a za žiadnych okolností nesmie prekročiť dohodnutú cenu.

 

4. SPORY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Práva a povinnosti neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Všetky spory medzi výrobcom a objednávateľom, ak nedosiahnu mimosúdnu dohodu, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

4.2 V prípade, ak má objednávateľ bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky, sa zmluvné strany dohodli na právomoci súdov Slovenskej republiky.

4.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre vzťah medzi výrobcom a objednávateľom a majú prednosť pred obchodnými podmienkami objednávateľa.  

 

5.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Objednávateľ podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spracúvania osobných údajov zo strany výrobcu dostupnou na webovej stránke výrobcu: www.bruvo.sk, v rámci ktorej bol oboznámený aj so svojimi právami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „Nariadenie“ ), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „ZoOOÚ“ ).

5.2 Výrobca vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. 5.3 Objednávateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje ako existujúceho zákazníka budú v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spracúvané, okrem iného, aj za účelom priameho marketingu. O spôsobe spracúvania osobných údajov aj v tomto rozsahu bol poučený v informácii podľa bodu 5.1. Objednávateľ má však možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel priameho marketingu, a to odškrtnutím políčka uvedeného nižšie. V prípade, ak zostane políčko prázdne, budú spracúvané osobné údaje v súlade s poskytnutou informáciou.

               

BRUVO Slovakia s.r.o.

Priemyselná 5

92601 Sereď

Tel.: +421 (O) 31/ 701 25 29

e-mail: info@bruvo.sk

 

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje ich.

 

 

V Seredi 21-9-2021

GDPR

 

Podmienky ochrany súkromia

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou, preto spoločnosť BRUVO Slovakia, s.r.o., sídlo: Priemyselná 5, 926 01 Sereď, IČO: 44 935 617, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 24275/T, zastúpená Ronny Bruynseels, prokurista, kontaktné údaje: email info@bruvo.sk, telefónne číslo 031/7012529 ako prevádzkovateľ informačného systému (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) Vás týmto informuje ako dotknutú osobu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) o spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vám týmto poskytuje poučenie o Vašich právach ako dotknutých osôb voči prevádzkovateľovi informačného systému.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o OOÚ, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.  

 

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:          BRUVO Slovakia, s.r.o.

Sídlo:                           Priemyselná 5, 926 01 Sereď

IČO:                            44 935 617

Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis:                          Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 24275/T

Zastúpený:                   Ronny Bruynseels, konateľ,

Kontaktné  údaje:         email info@bruvo.sk, telefónne číslo 031/7012529

 

 

 1. Prečo spracúvame osobné údaje:

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať tovary a služby našim zákazníkom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 

Účel:   poskytovanie tovarov a služieb v zmysle predmetu podnikania ( uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy )

 

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ: spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón a e-mail je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 

 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy. Zároveň prevádzkovateľ dotknutú osobu v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ informuje, že ako dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje na vyššie uvedený účel, avšak v takom prípade nie je možné uzavrieť a plniť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 

Zároveň, v prípade uplatňovanie práv a plnenia povinností z predmetnej zmluvy môžu byť osobné údaje získane z uzatvorenej zmluvy poskytnuté príslušným štátnym orgánom.

 

 

Účel:  plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov

 

Právny základ:

 

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ:

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

 

Prevádzkovateľ je zmysle osobitných predpisov ( napríklad Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, predpisy v oblasti účtovníctva a správy daní a pod. ) povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

 

 

Účel:   Priamy marketing a zasielanie notifikácií, noviniek a pod.

 

Právny základ:

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ :

Každý je oprávnený na webovej stránke prevádzkovateľa ( www.oknanasklade.sk ) pri zaslaní požiadavky na prevádzkovateľa týkajúcej sa jeho produktov, požiadať o odber newslettera. Rovnako možno vysloviť súhlas so zasielaním noviniek aj písomne. Výslovnou žiadosťou o odoberanie noviniek poskytuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom priameho marketingu.

 

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ :

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať existujúcich  zákazníkov ( s ktorými má alebo v minulosti mal uzatvorenú zmluvu ) prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom, a tiež poskytovať výhody (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania mena, priezvisko a emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

 

 

Účel:  spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

 

Právny základ:

 

čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ : prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom v závislosti od jednotlivého účelu najmä však meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby v nadväznosti na konkrétny účel (napr. registrácia a vytvorenie konta na webovej stránke spoločnosti, súbory cookies, uverejňovanie fotografií realizovaných projektov a pod.).

 

V prípade, ak ste udelili súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti BRUVO Slovakia s.r.o. alebo e-mailom na : info@bruvo.sk. Odvolanie uvedeného súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na iný vyššie uvedený účel.

Vyhlasujeme, že osobné údaje budeme spracúvať v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu. Zároveň informujeme dotknutú osobu, že nevykonávame automatizované spracúvanie osobných údajov.

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú uskutočňovať naše podnikanie v prospech všetkých našich zamestnancov, zákazníkov a spoločníkov, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely uzatvárania zmluvy, zasielania dotazníkov spokojnosti, marketingové akcie a vymáhania našich nárokov.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov našim zamestnancom, členom štatutárneho orgánu, našim účtovným poradcom, a poskytovateľom cloudových služieb, vrátane zamestnancov týchto osôb, doručovateľom za účelom dodania Vašej objednávky a poskytovateľom platobných služieb pokiaľ ide o osobné údaje potrebné k platbe.

Okrem toho poskytujeme v nevyhnutnej miere osobné údaje dotknutých osôb štátnym  inštitúciám za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Po uplynutí doby uchovania budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

 

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany), prípadne až pokiaľ nie je možné uplatniť práva a povinnosti v premlčacej lehote stanovenej zákonom; dlhšie spracúvanie týchto osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ako aj za účelom plnenia povinností podľa osobitných predpisov, kde osobné údaje budú uchovávané v lehotách na základe osobitného predpisu.

V prípade zasielania tzv. newslettera uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od prvotného poskytnutia údajov na tento účel.

 

Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia právnych povinností ( najmä účtovné, daňové, archivačné, či poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci a pod. ) budú uchovávané po dobu potrebnú podľa jednotlivých osobitných právnych predpisov.

 

Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu spracúvame do doby, pokiaľ tento súhlas neodvoláte, pokiaľ už skôr nepominul účel, na ktorý boli spracúvane.

 

 1. Ako o Vás získavame osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Zároveň ste preto zodpovední voči prevádzkovateľovi za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov. Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

 •  požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod. 

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@bruvo.sk, telefónne číslo 031/701 25 29, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 

 1. Súbory Cookies

 

Webová stránka spoločnosti BRUVO Slovakia, s.r.o. (www.bruvo.sk) používajú cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

 

ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutých osôb od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.

 

Použitím cookies, BRUVO Slovakia, s.r.o. môže poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookies neboli možné.

 

Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookies umožňujú, ako sme už uviedli, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookies, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode v prípade registrovaných a prihlásených užívateľov. 

 

Môžete kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookies prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a môže tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak si deaktivujete nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné, prípadne môžete stratiť všetky informácie, ktoré vám umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup na naše stránky vrátane nastavení prispôsobenia.

 

Informácie o prehľadávačoch a spôsobe nastavenia predvolieb súborov cookie nájdete na nasledujúcich webových stránkach alebo inej dokumentácii internetového prehliadača:

 

Chrome (odkaz)
Firefox (odkaz)
Internet Explorer (odkaz)
Android (odkaz)
Iphone a Ipad (odkaz)

 

 1. Newsletter a Priamy marketing

 

Priamym prihlásením sa na odber newslettera na webovej stránke prevádzkovateľa súhlasíte so spracovávaním Vašich osobných údajov na účel marketingových ponúk prevádzkovateľa. Súhlas s takýmto spracovávaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať na adrese BRUVO Slovakia, s.r.o.: Priemyselná 5, 926 01 Sereď alebo na e-mailovej adrese info@bruvo.sk. Odhlásenie sa z odoberania newslettera je možné vykonať aj kliknutím na odkaz nachádzajúci sa v závere každého newslettera. Po kliknutí na uvedený odkaz Vás prevádzkovateľ bez ďalšieho vyradí z databázy na zasielane newslettera.

 

V prípade, ak ste bývalým/existujúcim zákazníkom spoločnosti BRUVO Slovakia, s.r.o.
( teda ak ste uzatvorili s prevádzkovateľom zmluvu ), spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail aj na účel priameho marketingu z titulu oprávneného záujmu ( čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ). Na túto formu spracúvania sa nevyžaduje osobitný súhlas dotknutej osoby.

 

Cieľom priameho marketingu vo forme zasielania elektronického newslettera je upozorniť zákazníkov na novinky a akciové ponuky prevádzkovateľa a uľahčiť/urýchliť mu tak nákup produktov prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ vykonal za účelom posúdenia vyváženosti svojho záujmu a záujmov a práv dotknutých osôb test oprávneného záujmu ( tzv. legitimate interests assessment ), na základe ktorého vyhodnotil, že sa môže v prípade spracúvania osobných údajov zákazníkov spoľahnúť na právny základ oprávneného záujmu, nakoľko práva a záujmy dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

 

Ako dotknutá osoba ( zákazník ) ste pri poskytovaní svojich osobných údajov upovedomení o tom, že Vaše osobné údaje budú spracúvané aj za účelom priameho marketingu vo forme elektronického newslettera, pričom máte možnosť vysloviť svoj nesúhlas s takouto spracovateľskou operáciou a zasielaním elektronického newslettera už pri tomto prvotnom postkynutí osobných údajov.

 

Ak ste nevyjadrili svoj nesúhlas pri poskytovaní osobných údajov, máte možnosť kedykoľvek namietať proti spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu formou námietky na e-mailovú adresu info@bruvo.sk, prípadne poštou na adresu BRUVO Slovakia, s.r.o.: Priemyselná 5, 926 01 Sereď, kedy bude prevádzkovateľ povinný okamžite prestať so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

 

Rovnako máte možnosť kedykoľvek odhlásiť sa z odberu newslettera priamo v každom elektronickom newsletteri na jeho spodnej strane jediným klikom na uvedený odkaz/ odpoveďou na každý doručený e-mail s newsletterom. Po kliknutí na uvedený odkaz / zaslaním odpovede so žiadosťou o odhlásenie z odberu newslettera Vás prevádzkovateľ bez ďalšieho vyradí z databázy na zasielane newslettera.

 

 1. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku

 

Webová stránka spoločnosti BRUVO Slovakia, s.r.o. (www.oknanasklade.sk) nemá integrované komponenty spoločnosti Facebook ( Facebook plug-in ). Facebook je sociálna sieť.

.

 

Spoločnosť Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, prevádzkovateľom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

 

Pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov na našej webovej stránke nedochádza k zdieľaniu Vašich osobných údajov so spoločnosťou Facebook. V prípade akýchkoľvek úkonov priamo na našej Fanpage na sociánej sieti Facebook je prevádzkovateľom vo vzťahu k týmto údajom spoločnosť Facebook, ktorá má na svojej webovej stránke osobitne nastavené pravidlá nakladania s osobnými údajmi.

 

 1. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Ads

 

Na tejto webovej stránke spoločnosti BRUVO Slovakia, s.r.o. ( www.oknanasklade.sk ) je integrovaná služba Google Ads. Služba Google Ads je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Služba Google Ads umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google iba potom, keď používateľ využije vyhľadávač na získanie výsledkov vyhľadávania relevantných pre kľúčové slová. V Reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadňujú predtým definované kľúčové slová.

 

Prevádzkovateľom spoločnosti Google Ads je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Údaje sú prenášané v rámci skupiny Google aj do Spojených štátov amerických, kde sú ukladané na serveroch spoločnosti Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Účelom služby Google Ads je propagácia našich webových stránok zahrnutím relevantnej reklamy na webové stránky tretích strán a do výsledkov vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a vložením inzercie treťou stranou na naše webové stránky.

 

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do Vášho IT systému je zaslaný súbor cookie konverzie. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť spravidla po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Ak súbor cookie neuplynul, cookie konverzie sa používa na overenie, či niektoré podstránky, boli kliknuté na našej webovej stránke.

 

Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli zobrazovaní prostredníctvom reklám služby Ads, aby zistili úspešnosť alebo neúspech každej reklamy služby Ads a optimalizovali naše reklamy Ads v budúcnosti. Ani naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google Ads nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať subjekt údajov.

 

Súbor cookie konverzie ukladá osobné údaje, napr. internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštevujete naše internetové stránky, osobné údaje, vrátane adresy IP prístupu na internete, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

 

Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by taktiež zabránilo spoločnosti Google, aby v systéme informačnej technológie subjektu údajov umiestnila súbor cookie konverzie. Okrem toho súbor cookie nastavený službou Google Ads môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

 

Subjekt údajov má možnosť vzniesť námietky voči záujmovej reklame spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov pristupovať z každého prehliadača pomocou odkazu www.google.de/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.

 

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 

 1. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov

 

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. kúpnu zmluvu, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená, nakoľko by nemohla byť z našej strany riadne splnená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

 

 1. Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 1. Kontakt:

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa týchto podmienok nás neváhajte kontaktovať na adrese BRUVO Slovakia, s.r.o.: Priemyselná 5, 926 01 Sereď alebo na e-mail info@bruvo.sk, tel: 031/7012529.

 

 

 • Telefonické objednávky
  031/ 701 25 26
 • Osobný odber v Seredi.
 • Tovar skladom.
 • Platba pri prevzatí alebo vopred.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.